Privacy verklaring

Privacy verklaring

Hoeve De Eshof vindt de privacy van haar klanten zeer belangrijk en respecteert hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Via deze privacy verklaring geven wij inzicht in welke informatie wij verwerken, voor welke doeleinden en hoe u inzage kunt krijgen in uw gegevens.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de Autoriteit persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Hoeve de Eshof (Erwin Vos), adres: Esweg 25, 9331 AP Norg, kvk-nummer: 77116283

Verwerking persoonsgegevens

Hoeve de Eshof verzamelt bepaalde persoonsgegevens van u voor specifieke doeleinden, namelijk om:
– onze dienstverlening aan u te kunnen aanbieden;
– te kunnen communiceren met u;
– uw verblijfskosten te kunnen factureren.

Wij leggen de volgende gegevens vast:

– Naam
– Geslacht
– Adresgegevens
– e-mailadres(sen)
– telefoonnummer(s)
– bankrekeningnummer(s)
– specifieke klantwensen
– het aantal keren dat u bij ons heeft gelogeerd

Vastlegging persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Commerciële aanbiedingen

Hoeve de Eshof zal u niet telefonisch of schriftelijk benaderen voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Hoeve de Eshof zal de door haar verzamelde persoonsgegevens bewaren conform de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Hoeve de Eshof heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking. Daarnaast heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door per brief of e-mail contact met ons op te nemen. Bij uw verzoek dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Op deze kopie dient u uw handtekening te zetten en uw adres te vermelden waarop wij met u in contact kunnen komen. Binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek kunt u van ons een reactie verwachten.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Hoeve de Eshof is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie over de privacy voorwaarden, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:
– Hoeve de Eshof, Esweg 25, 9331 AP Norg
– Telefoon: 06-30998727
 
Deze privacy verklaring is van toepassing vanaf 1 mei 2020 tot nader order.